contact us

Taj Mahal Restaurant
Hafnargata 57, 230 KEFLAVIK, Iceland
+354 454 0400